O nas

Statut

Statut

„Fundacji Szpitala Pediatrycznego WUM”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art. 1.

Fundacja nosi nazwę:

„Fundacja Szpitala Pediatrycznego WUM”

Art. 2.

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

Art. 3.

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

Art. 4.

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja swoje cele może realizować ona również zagranicą.

Art. 5.

Fundacja posiada osobowość prawną, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego Statutu.

Art. 6.

Nadzór nad Fundacją należy do ministra właściwego do spraw zdrowia oraz Prezydenta m.st. Warszawy.

Art. 7.

 1. Fundacja może powoływać placówki naukowe, badawcze, edukacyjne, ośrodki, biura, oddziały, wydziały, filie oraz zakłady.
 2. Fundacja może tworzyć, w kraju i za granicą, inne osoby prawne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa bądź przystępować do istniejących osób prawnych, w tym spółek i stowarzyszeń.
 3. Fundacja w zakresie realizacji jej celów współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej, organizacjami międzynarodowymi, osobami prawnymi i osobami fizycznymi.

Art. 8.

 1. Fundacja może używać własnego znaku graficznego, którego wzór określi Zarząd Fundacji.
 2. Fundacja i jej jednostki organizacyjne mogą używać pieczęci, której wzór określi Zarząd Fundacji.
 3. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się obok nazwy w języku polskim tłumaczeniem nazwy w językach obcych.
 4. Fundacja może ustanawiać oraz przyznawać odznaczenia, wyróżnienia, tytuły, nagrody i dyplomy osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub celów Fundacji.

 Rozdział II

Cele i sposoby działania

Art. 9.

Podstawowym celem statutowym Fundacji jest wszechstronna działalność na rzecz ratowania życia i zdrowia dzieci, w szczególności wspieranie finansowe i organizacyjne Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie (zwanego w Statucie również „Szpitalem”).

Art. 10.

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 • finansowanie działalności Szpitala, w szczególności w zakresie wprowadzania i stosowania najnowszych metod diagnostycznych i leczniczych,
 • promowanie w Szpitalu wysokiego standardu opieki medycznej oraz opieki nad leczonymi dziećmi oraz wysokich standardów organizacyjnych,
 • organizowanie lub finansowanie rozwoju wiedzy o ochronie zdrowia, w szczególności dzieci,
 • organizowanie lub finansowanie tworzenia mechanizmów i projektów sprzyjających prowadzeniu przez Szpital skutecznej polityki w zakresie ochrony zdrowia i podtrzymywania życia,
 • organizowanie lub finansowanie rozwoju i wykorzystania nowych technologii w zakresie medycyny,
 • organizowanie lub finansowanie działań na rzecz reform i skutecznego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej,
 • organizowanie lub finansowanie tworzenia opracowań dotyczących długofalowej wizji polskiej polityki w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności w dziedzinie leczenia dzieci,
 • organizowanie lub finansowanie przygotowania i popularyzacji idei związanych z promocją zdrowia, zdrowego trybu życia i profilaktyki prozdrowotnej poprzez edukację w zakresie ochrony zdrowia,
 • organizowanie lub finansowanie przygotowania opracowań, analiz i sondaży pozwalających na formułowanie wniosków dotyczących nowych rozwiązań w obszarze ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia dzieci oraz przekazywanie ich do wiadomości ośrodkom opiniotwórczym,
 • organizowanie lub finansowanie szkoleń, staży, spotkań, pokazów, seminariów i konferencji dla upowszechniania wiedzy i propagowania wartości w dziedzinie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia dzieci,
 • organizowanie lub finansowanie prowadzenia placówek edukacyjnych działających w zakresie edukacji medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia dzieci,
 • organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy w zakresie opieki nad leczonymi dziećmi,
 • finansowanie stypendiów i nagród dla osób biorących udział w realizacji celów Fundacji,
 • współpracę na terenie Polski z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej, osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie realizacji celów Fundacji,
 • nawiązywanie kontaktów i współpracę z organizacjami i instytucjami o podobnych celach w Polsce i na świecie.

Art. 11.

Fundacja opiera realizację swych celów na pracy społecznej, może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

   Rozdział III

Władze Fundacji

Art. 12.

Władzami Fundacji są:

 1. Zarząd.
 2. Rada Fundacji.

Zarząd

Art. 13.

 1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje Fundację.
 2. Zarząd składa się z 2 do 3 członków, w tym Prezesa Fundacji oraz Członka Zarządu – Dyrektora Wykonawczego.
 3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Każdy Członek Zarządu jest powoływany uchwałą Rady Fundacji na czas nieoznaczony; pierwszy Zarząd powołuje Fundator.
 5. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek jego śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.
 6. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w każdym czasie uchwałą Rady Fundacji.
 7. Członek Zarządu składa rezygnację przez pisemne oświadczenie doręczone Przewodniczącemu Rady Fundacji.
 8. Członkom Zarządu Rada Fundacji może przyznać wynagrodzenie za pełnioną funkcję. Rada Fundacji może też przyznać członkom Zarządu zwrot poniesionych przez nich w związku z pełnioną funkcją uzasadnionych kosztów.

Art. 14.

 1. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu.
 2. Oświadczenia składane Fundacji oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.

Art. 15.

 1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.
 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego każda sprawa pociągająca za sobą rozporządzenie majątkiem Fundacji lub zaciągnięcie zobowiązania, których wartość przekracza 5.000,- złotych wymaga uchwały Zarządu.
 3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów wszystkich członków Zarządu. Przez „bezwzględną większość” rozumie się oddanie w danym głosowaniu głosów „za” dających w sumie ponad 50% wszystkich łącznie oddanych głosów („za”, „przeciw” i wstrzymujących się”, przy czym nie oddanie głosu traktowane jest jako głos „wstrzymujący się”).

Art. 16.

W umowie między Fundacją a członkiem zarządu oraz w sporze z nim, Fundację reprezentuje Rada Fundacji lub pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.

Art. 17.

Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:

 • prowadzenie spraw Fundacji, w tym zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
 • pozyskiwanie funduszy i środków na działalność Fundacji,
 • realizacja celów Fundacji zgodnie ze sposobami ich realizacji określonymi w art.10. Statutu, oraz rocznymi i wieloletnimi programami działania Fundacji,
 • zatrudnianie pracowników do realizacji zadań związanych z celami statutowymi Fundacji,
 • sporządzenie rocznego sprawozdanie merytorycznego z działalności Fundacji i rocznego sprawozdania finansowego Fundacji oraz podanie ich do publicznej wiadomości,
 • składanie Radzie Fundacji rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji oraz rocznego sprawozdania finansowego Fundacji,
 • przekazywanie ministrowi właściwemu oraz właściwemu terytorialnie staroście rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji.

Rada Fundacji

Art. 18.

 1. Rada Fundacji jest najwyższym organem Fundacji, w szczególności sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków w tym Przewodniczącego Rady Fundacji; pierwszą Radę Fundacji w tym jej pierwszego Przewodniczącego powołuje Fundator.
 3. Członek Rady Fundacji:
  • nie może być członkiem Zarządu,
  • nie może pozostawać z członkiem Zarządu lub innym członkiem Rady Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  • nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  • nie pobiera wynagrodzenia za pełnioną funkcję, może otrzymywać zwrot poniesionych przez niego w związku z pełnioną funkcją uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 4. Członkowie Rady Fundacji wybierają spośród siebie jej Przewodniczącego, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2.
 5. Powołanie (kooptacja) Członka Rady Fundacji następuje na okres dwuletniej kadencji. Członek Rady Fundacji może pełnić tą funkcję najwyżej trzy kadencje z rzędu.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa wskutek upływu kadencji, śmierci lub rezygnacji.
 7. Członek Rady Fundacji składa rezygnację przez pisemne oświadczenie doręczone Przewodniczącemu Rady Fundacji. W przypadku rezygnacji przez Przewodniczącego Rady Fundacji doręcza on rezygnację jakimkolwiek dwóm członkom Rady Fundacji.
 8. Skład Rady Fundacji może zostać w każdym czasie uzupełniony przez kooptację w drodze uchwały Rady Fundacji. W razie zmniejszenia się składu osobowego Rady Fundacji poniżej 3 członków wskutek wygaśnięcia członkostwa w Radzie Fundacji wszyscy pozostali jej członkowie mają obowiązek uzupełnić jej skład w drodze uchwały przez kooptację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty zaistnienia przyczyny obowiązku kooptacji.

Art. 19.

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 • bieżący nadzór i kontrola działań Zarządu,
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 • określanie wynagrodzenia Zarządu oraz zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych przez członków Zarządu lub Rady Fundacji lub Rady Programowej,
 • uzupełnianie składu Rady Fundacji przez kooptację,
 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Programowej, wybór jej Przewodniczącego,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych Fundacji, udzielanie absolutorium Zarządowi,
 • uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
 • podejmowanie uchwał co do przeznaczenia zgromadzonych środków majątkowych Fundacji,
 • podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia bądź zaprzestania prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej,
 • podejmowanie uchwał dotyczących istotnych spraw Fundacji,
 • podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd,
 • uchwalanie regulaminów Fundacji,
 • zmiana Statutu Fundacji, w tym jej celu,
 • propagowanie celów dla których Fundacja została ustanowiona.

Art. 20.

 1. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący z inicjatywy któregokolwiek członka Rady Fundacji lub członka Zarządu w terminie do 28 dni od daty otrzymania takiego wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Fundacji nie zwoła posiedzenia Rady Fundacji w terminie określonym w zdaniu poprzednim, posiedzenie Rady Fundacji ma prawo zwołać Zarząd Fundacji.
 2. Do ważnego zwołania posiedzenia Rady Fundacji potrzebne jest zaproszenie wszystkich jej członków listem poleconym wysłanym na 14 dni przed datą posiedzenia lub za pomocą innego skutecznie dokonanego doręczenia (np.: potwierdzone podpisem odbiorcy doręczenie osobiste, fax, mail z potwierdzeniem odbioru), chyba że termin posiedzenia wynika ze znanego uprzednio członkom Rady Fundacji harmonogramu ustalonego przez Przewodniczącego Rady Fundacji lub gdy termin kolejnego posiedzenia został ustalony na poprzednim posiedzeniu Rady Fundacji, w którym wzięli udział wszyscy Członkowie Rady Fundacji.
 3. Posiedzenie Rady Fundacji będzie jednak również ważne w przypadku nie wysłania zaproszeń, jeżeli na posiedzeniu obecni będą wszyscy członkowie Rady Fundacji.
 4. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad, w przypadku zamierzonej zmiany Statutu należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.
 5. Dla ważności posiedzenia Rady Fundacji wymagana jest obecność ponad 50% członków Rady Fundacji.
 6. W posiedzeniu Rady Fundacji zawsze uczestniczyć mogą członkowie Zarządu.
 7. Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Art. 21.

 1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Każdy członek Rady Fundacji może wnieść pod obrady projekt uchwały nawet jeżeli nie była ona objęta porządkiem obrad Rady Fundacji.
 2. Uchwały Rady Fundacji zapadają zawsze bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Fundacji, jeżeli przepisy Statutu nie stanowią inaczej. Przez „bezwzględną większość” rozumie się w takiej sytuacji oddanie w danym głosowaniu głosów „za” dających w sumie ponad 50% głosów ogólnej liczby wszystkich członków Rady Fundacji („za”, „przeciw” i wstrzymujących się”, przy czym nie oddanie głosu traktowane jest jako głos „wstrzymujący się”).
 3. Głosowanie jest zawsze jawne.
 4. Uchwały Rady Fundacji powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez wszystkich obecnych. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania posiedzenia Rady Fundacji, jej zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia oraz protokolant, mogą go podpisać pozostali członkowie Rady Fundacji, którzy mogą wnieść uwagi do protokołu. Dowody zwołania posiedzenia Przewodniczący Rady Fundacji powinien dołączyć do księgi protokołów, chyba że ma zastosowanie art.20 ust. 2 in fine lub ust. 3 Statutu.
 5. Rada Fundacji może w każdej sprawie powziąć bez zwoływania posiedzenia uchwałę pisemną, jeżeli za jej podjęciem głosowała bezwzględna większość ogólnej liczby wszystkich członków Rady Fundacji. Art. 21 ust. 2 zdanie 2 ma zastosowanie.
 6. Członkowie Rady Fundacji mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych odpisów uchwał.

Art. 22.

W celu wykonania swoich obowiązków Rada Fundacji może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Fundacji.

Rozdział IV

Rada Programowa

Art. 23.

 1. Rada Programowa jest organem opiniodawczym i doradczym Fundacji.
 2. W skład Rady Programowej wchodzi co najmniej 3 członków, powoływanych przez Radę Fundacji za ich pisemną zgodą na czas nieokreślony spośród osób o uznanym autorytecie i osiągnięciach, szczególnie zasłużonych w realizacji celów objętych działalnością Fundacji.
 3. Członkowie Rady Programowej nie pobierają wynagrodzenia za pełnioną funkcję, w uzasadnionych przypadkach mogą otrzymać zwrot uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z udziałem w posiedzeniach Rady Programowej lub propagowaniem celów fundacji.
 4. Rada Fundacji wybiera spośród członków Rady Programowej jej Przewodniczącego .
 5. Członkostwo w Radzie Programowej wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady Programowej przez Radę Fundacji.
 6. Odwołanie członka Rady Programowej może nastąpić w każdym czasie uchwałą Rady Fundacji.
 7. Członek Rady Programowej składa pisemną rezygnację na ręce któregokolwiek z członków Zarządu.

Art. 24.

Do kompetencji Rady Programowej należy:

 • opiniowane przedstawionych przez Zarząd lub Radę Fundacji rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
 • opracowywanie, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub Rady Fundacji, opinii i stanowisk we wszystkich sprawach związanych z działalnością Fundacji,
 • doradzanie Zarządowi lub Radzie Fundacji w zakresie działalności Fundacji,
 • propagowanie celów dla których Fundacja została ustanowiona.

Art. 25.

 1. Posiedzenie Rady Programowej zwołuje jej Przewodniczący z inicjatywy własnej nie rzadziej niż 1 raz w roku, na wniosek co najmniej 2 jej członków, oraz na wniosek Zarządu lub Rady Fundacji w terminie do 28 dni od daty otrzymania takiego wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Programowej nie zwoła posiedzenia Rady Programowej w terminie określonym w zdaniu poprzednim, posiedzenie Rady Programowej ma prawo zwołać Przewodniczący Rady Fundacji.
 2. Do ważnego zwołania posiedzenia Rady Programowej potrzebne jest zaproszenie wszystkich jej członków listem poleconym wysłanym na 14 dni przed datą posiedzenia lub za pomocą innego skutecznie dokonanego doręczenia (np.: potwierdzone podpisem odbiorcy doręczenie osobiste, fax, mail z potwierdzeniem odbioru), chyba że termin posiedzenia wynika ze znanego uprzednio członkom Rady Programowej harmonogramu ustalonego przez Przewodniczącego Rady Programowej lub gdy termin kolejnego posiedzenia został ustalony na poprzednim posiedzeniu Rady Programowej, w którym wzięli udział wszyscy Członkowie Rady Programowej.
 3. Posiedzenie Rady Programowej będzie jednak również ważne w przypadku nie wysłania zaproszeń, jeżeli na posiedzeniu obecni będą wszyscy członkowie Rady Programowej.
 4. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad.
 5. Członkowie Zarządu lub Rady Fundacji mają prawo każdorazowo uczestniczyć w posiedzeniu Rady Programowej, o którym Zarząd i Rada Fundacji powinni być zawiadomieni.
 6. Do udziału w posiedzeniu Rady Programowej mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Art. 26.

 1. Rada Programowa podejmuje decyzje w formie uchwał.
 2. Uchwały Rady Programowej zapadają na jej posiedzeniach bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków, przy czym do ich ważności wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej 3 członków Rady Programowej. Przez „bezwzględną większość” głosów rozumie się oddanie w danym głosowaniu głosów „za” dających w sumie ponad 50% wszystkich łącznie oddanych głosów („za”, „przeciw” i wstrzymujących się”, przy czym nie oddanie głosu traktowane jest jako głos „wstrzymujący się”)..
 3. Głosowanie jest zawsze jawne.
 4. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że za jej podjęciem głosowała bezwzględna większość ogólnej liczby wszystkich członków Rady Programowej.
 5. Rada Programowa może w każdej sprawie powziąć bez zwoływania posiedzenia uchwałę pisemną, jeżeli za jej podjęciem głosowała bezwzględna większość ogólnej liczby wszystkich członków Rady Programowej.

Art. 27.

 1. Uchwały Rady Programowej powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez wszystkich obecnych.
 2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania posiedzenia Rady Programowej, jej zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Protokół podpisują wszyscy uczestnicy. Dowody zwołania posiedzenia Przewodniczący Rady Programowej powinien dołączyć do księgi protokołów, chyba że ma zastosowanie art.26 ust. 5 Statutu.
 3. Członkowie Rady Programowej mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych odpisów uchwał.

Rozdział V

Majątek i działalność gospodarcza Fundacji

Art. 28.

 1. Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji oraz fundusz założycielski w kwocie 2.000,00.- (dwóch tysięcy) złotych przyznany przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, w postaci wpłaty gotówkowej.
 2. Z kwoty funduszu założycielskiego suma 1.000,- złotych może zostać przeznaczona na działalność gospodarczą Fundacji w przypadku podjęcia przez Fundację takiej działalności.

Art. 29.

 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
 • darowizn, spadków i zapisów,
 • dotacji i subwencji,
 • dochodów ze zbiórek publicznych,
 • dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji.
  1. Dochody Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację jej celów statutowych oraz pokrycie kosztów działalności Fundacji.
  2. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy bądź donatorzy nie postanowili inaczej.

Art. 30.

 1. Fundacja może, po dokonaniu wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzić w rozmiarze służącym realizacji jej celów statutowych działalność gospodarczą w zakresie określonym we wniosku o wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Fundacja może prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub jako wspólnik spółki osobowej lub kapitałowej, za pośrednictwem wyodrębnionych przez Zarząd zakładów, które są podlegającymi Zarządowi jednostkami organizacyjnymi Fundacji.

Art. 31.

 1. Majątek Fundacji nie może być przeznaczany na udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań w stosunku do członków jej organów lub jej pracowników oraz osób, z którymi członkowie jej organów oraz jej pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz członków jej organów lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz członków jej organów lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany do zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział  VI

Zmiana Statutu

Art. 32.

Zmiana Statutu, a w tych ramach zmiana celu Fundacji, może być dokonana w drodze uchwały Rady Fundacji.

Rozdział  VII

Likwidacja Fundacji

Art. 33.

 1. Likwidacja Fundacji może być dokonana w drodze uchwały Rady Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Otwarcie likwidacji następuje z dniem powzięcia przez Radę Fundacji uchwały o likwidacji Fundacji.
 3. Likwidację prowadzi się pod nazwą Fundacji z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.
 4. W czasie prowadzenia likwidacji Fundacja zachowuje osobowość prawną.
 5. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji przekazane zostaną fundacji lub stowarzyszeniu, których cele są zbieżne z celami, którym Fundacja służyła.

Art. 34.

 1. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Rady Fundacji stanowi inaczej.
 2. Likwidatorzy mogą być odwołani w każdym czasie na mocy uchwały Rady Fundacji.
 3. Likwidatorzy reprezentują Fundację samodzielnie.
 4. Likwidatorzy mają prawo prowadzenia spraw Fundacji, są obowiązani stosować się do uchwał Rady Fundacji.

Art. 35.

 1. Likwidatorzy powinni ogłosić o otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.
 2. Likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji, który składają Radzie Fundacji do zatwierdzenia.
 3. Likwidatorzy powinni po upływie każdego roku obrotowego składać Radzie Fundacji sprawozdanie ze swej działalności oraz sprawozdanie finansowe.
 4. Do bilansu likwidacyjnego należy przyjąć wszystkie składniki aktywów według ich wartości zbywczej.

Art. 36.

 1. Likwidatorzy powinni zakończyć bieżące sprawy Fundacji, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania (czynności likwidacyjne), przekazać środki majątkowe pozostałe po jej likwidacji zgodnie z art. 33 ust. 5 Statutu.
 2. Po zakończeniu likwidacji i po zatwierdzeniu przez Radę Fundacji sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji (sprawozdanie likwidacyjne), likwidatorzy powinni złożyć je sądowi rejestrowemu z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku o wykreślenie Fundacji z rejestru.
 3. O rozwiązaniu Fundacji likwidatorzy zawiadamiają właściwy urząd skarbowy, przekazując odpis sprawozdania likwidacyjnego.
 4. Księgi i dokumenty rozwiązanej Fundacji powinny być oddane na przechowanie osobie wskazanej w uchwale Rady Fundacji.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

Art. 37.

 1. Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
 2. W razie wątpliwości interpretacyjnych obowiązującą wykładnię Statutu ustala Rada Fundacji w drodze uchwały.

 

Warszawa, dnia 9 marca 2016 roku

 

 

 

                     Fundator Adam Jelonek            ______________

                                                                                     podpis